Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole

Sześciolatek w szkole

Kiedy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole?

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego określono oczekiwane i pożądane umiejętności dziecka, które kończy przedszkole i ma rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Większość z tych umiejętności jest systematycznie kształtowana przez nas u dzieci w wieku przedszkolnym.
Od dziecka rozpoczynającego naukę szkolną oczekujemy:

• umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych,
• radzenia sobie w typowych, codziennych sytuacjach,
• rozumienia, że trzeba dbać o swoje zdrowie,
• umiejętności porozumiewania się, w tym zadawania pytań i słuchania odpowiedzi, a także przywitania się, przedstawienia, zaproszenia dzieci do zabawy, zwrócenia się o pomoc,
• zabawy w dziecięce gry i stosowania się do ich reguł,
• współdziałania z rówieśnikami i z dorosłymi,
• wytrwałości w realizowaniu zadań i własnych pomysłów,
• przygotowania do nauki czytania i pisania – zainteresowania książeczkami, opowiadania historyjki obrazkowej, dzielenia słów na sylaby, dobrej koordynacji ruchowej i sprawności ręki (rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie),
• przygotowania do nauki matematyki – porównywania liczebności i wielkości przedmiotów, liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach, określania położenia przedmiotów oraz lewej i prawej strony, rozumienia kolejności pór roku, dni tygodnia i miesięcy.

Przydatna w szkole będzie otwartość dziecka na nowe sytuacje i nowe doświadczenia oraz odporność w trudnych sytuacjach.

Sześciolatek jest gotowy do nauki w I klasie szkoły podstawowej, jeśli posiada umiejętności oczekiwane od dzieci kończących przedszkole, jest zainteresowany szkołą, stara się być wytrwały w podejmowanych zadaniach.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie sześciolatki a nawet siedmiolatki są w stanie osiągnąć wyżej wymienione umiejętności. Dotyczy to, na przykład, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi stosownie do rozpoznanych potrzeb i możliwości.

Co zyska sześciolatek rozpoczynając naukę w szkole?

Zmiany w prawie oświatowym tworzą warunki, w których nauczyciele sześciolatków mogą pracować zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci. Otwarto szkołę na przyjęcie sześciolatków z ich naturalnymi potrzebami - ciekawością, aktywnością, chęcią wspólnej zabawy z rówieśnikami. W pierwszej klasie dużo czasu przeznaczono na zabawy ruchowe i ograniczono czas siedzenia w ławkach i wypełniania ćwiczeń.
Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka. Tak, jak większość zmian niesie ze sobą zarówno szansę wzbogacenia doświadczeń, nabycia odporności psychicznej i dalszego rozwoju jak i ryzyko niepowodzenia. Sukces dziecka będzie zależeć nie tylko od przygotowania dziecka ale także od przygotowania szkoły i rodziców.
 
Wielu dzieciom to właśnie szkoła zapewnia warunki rozwoju. W szkole poznają one środowisko bogatsze i bardziej złożone od tego, z którym miały wcześniej do czynienia. Mogą poznawać nowe miejsca i zdarzenia oraz uczyć się nowych ról społecznych. Nauka w szkole rozwija takie cechy, jak: samodzielność, systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność, które ułatwią dzieciom osiąganie dobrych wyników w nauce. Dzieci uczą się także współdziałania z dorosłymi spoza rodziny, rówieśnikami i starszymi kolegami.
 
W bezpiecznej, dobrze zorganizowanej, oferującej wysoką jakość kształcenia szkole nasz sześciolatek:

• staje się bardziej odważny, samodzielny i pewny siebie,
• jest bardziej otwarty w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
• wykorzystuje w pełni naturalny potencjał rozwojowy,
• korzysta z zasobów środowiska szkolnego,
• rozwija swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych,
• uczy się właściwego wykorzystywania komputera i internetu,
• uczestniczy w zajęciach z języka obcego,
• w przypadku trudności korzysta z zajęć terapii pedagogicznej,
• dzięki systematyczności zyskuje dobre podstawy do dalszej nauki,
• zdobywa doświadczenia we współdziałaniu w grupie,
• uczy się odpowiedzialności za siebie i innych,
• uczy się zasad samorządności.
Ma szansę poczuć dumę z tego, że jest uczniem – tak, jak starszy brat czy kolega.
 
O co zadba szkoła?

Dobry start sześciolatka możliwy będzie dzięki zapewnieniu dzieciom odpowiednich warunków przez szkołę i nauczycieli. Do niezbędnych warunków należą m.in.:
 
• troska o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne dziecka,
• bliska współpraca z rodziną dziecka,
• przystosowanie sali lekcyjnej do nauki i zabawy,
• dostosowanie metod pracy do rozpoznanych możliwości i potrzeb dzieci,
• zapewnienie warunków do rozwoju ruchowego,
• nagradzanie wysiłku i starań dziecka,
• zachęcanie do inicjatywy i samodzielności,
• zapewnienie opieki w przyjaznej, dobrze zorganizowanej świetlicy
• włączenie starszych uczniów w proces adaptacji sześciolatków do społeczności szkolnej.

Jak to jest w innych krajach?


Obowiązek szkolny w poszczególnych krajach przedstawia się następująco:

Wiek         Kraj
cztery     Północna Irlandia
pięć        Anglia, Malta, Holandia, Szkocja, Walia
sześć     Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Luxemburg, Norwegia, Portugalia, Rumunia,   Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Turcja
siedem   Bułgaria, Estonia, Dania, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja

Jakie umiejętności nabywa sześciolatek w przedszkolu, a czego nauczy się w szkole?
 
Sześciolatek w przedszkolu przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej – sześciolatek w szkole uczy się czytania, pisania i matematyki.
Najważniejsze umiejętności z tych obszarów przedstawia poniższa tabela:
 
Sześciolatek w przedszkolu:
– rozwija sprawność rąk (rysuje, wycina, lepi z plasteliny) przygotowuje się do nauki pisania
– słucha bajek, wierszy, opowiadań – rozwija swoje zainteresowania czytaniem i pisaniem
– dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie
– uczy się odróżniać błędne liczenie od poprawnego, liczy z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów
– podejmuje próby dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach
– dowiaduje się, na czym polega pomiar długości i poznaje proste sposoby mierzenia np. krokami, stopa za stopą
– poznaje pory dnia, roku, dni tygodnia i miesiące

Sześciolatek w I klasie uczy się:
 
– wszystkich liter alfabetu
– pisać proste, krótkie zdania
– czytać krótkie teksty
– rozróżniać pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie oraz posługiwać się nimi
– poprawnie liczyć (także wspak) do 20 oraz zapisywać liczby cyframi do 10
– sprawnie dodawać i odejmować do 10 oraz zapisywać te działania
– rozwiązywać zadania z treścią
– mierzyć długość, posługując się np. linijką.
– porównywać długości obiektów
– ważyć przedmioty
- zależności między porami roku a zjawiskami przyrody
– korzystać z kalendarza, nazywa dni tygodnia i miesiące w roku
 
Niezależnie od tego, gdzie sześciolatek nabywa powyższe umiejętności, zalecaną formą zajęć w tym okresie są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe.
 
W opracowaniu wykorzystano załącznik nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4. poz. 17)

Opracowano na podstawie materiałów MEN i ORE.

Fotogaleria

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.