Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest pisemną formą sprawdzenia wiedzy zdobytej przez ucznia podczas edukacji w szkole podstawowej. Po raz pierwszy został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin obecnie jest przeprowadzany z następujących przedmiotów:

  • języka polskiego,

  • matematyki,

  • języka obcego nowożytnego (do wyboru jest: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski; uczeń może wybrać wyłącznie ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć).

Od roku 2024 planowane jest także wprowadzenie obowiązkowego czwartego przedmiotu do wyboru: chemia, fizyka, geografia lub historia.

Arkusz egzaminacyjny zawiera zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Nie ma minimalnego progu zdawalności, zatem tego egzaminu nie można nie zdać. Kilka miesięcy po jego zakończeniu, a dokładnie w lipcu, każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie z wynikami podanymi w formie procentowej oraz na skali centylowej. Wynik procentowy stanowi odsetek punktów, które zdający zdobył za prawidłowo rozwiązane zadania z danego przedmiotu. Natomiast wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów, którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu taki sam lub niższy wynik.

Rokrocznie egzamin przeprowadzany jest w maju, w wyjątkowych sytuacjach (zdarzania losowe lub zdrowotne) uczeń może do niego przystąpić w czerwcu. Egzamin obejmuje trzy kolejne dni:

  • pierwszy dzień – egzamin z języka polskiego (120 min),

  • drugi dzień – egzamin z matematyki (100 min),

  • trzeci dzień – egzamin z języka obcego nowożytnego (90 min).

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy – oznacza to, że aby ukończyć szkołę, trzeba do niego przystąpić. Wyjątek stanowią tylko sytuacje, w których uczeń jest laureatem lub finalistą olimpiady lub konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z przedmiotu objętego egzaminem. Wówczas zostaje on zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu.

Podczas egzaminu uczeń nie może mieć przy sobie żadnych przedmiotów oprócz przyborów do pisania (na teście z matematyki można mieć także linijkę). Nie może także korzystać ze słowników ani z innych pomocy, np. z kalkulatora.