Zakończenie roku szkolnego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź. zm) dany rok szkolny kończy się zawsze w najbliższy piątek przypadający po 20 czerwca.

W roku szkolnym 2021/2022 zakończenie roku szkolnego nastąpi 24 czerwca 2022 r. Należy jednak pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich typów szkół i klas, ponieważ np. w najwyższych klasach (semestrach) liceów ogólnokształcących, branżowych szkół drugiego stopnia, techników oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, zajęcia kończą się w ostatni piątek kwietnia. W roku szkolnym 2021/22 będzie to 29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego wiąże się z uroczystymi obchodami. W szkołach odbywają się wówczas akademie, przedstawienia teatralne i apele, w których uczestniczą nauczyciele i uczniowie ubrani w stroje galowe. Uczniowie otrzymują świadectwa, będące oficjalnymi dokumentami, które poświadczają ukończenie danej klasy. Wyróżniający się w nauce uczniowie otrzymują świadectwa z tzw. czerwonym paskiem (w rzeczywistości jest on biało-czerwony).

Terminy zakończenia roku szkolnego w szkołach podstawowych w najbliższych latach:

  • rok szkolny 2022/2023 – 23 czerwca 2023 r.;

  • rok szkolny 2023/2024 – 21 czerwca 2024 r.;

  • rok szkolny 2024/2025 – 27 czerwca 2025 r.