Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy ma na celu potwierdzenie wiadomości oraz umiejętności z zakresu jednej z kwalifikacji w zawodzie na poziomie szkół branżowych, policealnych oraz techników. Jest on przeprowadzany w Polsce od 2014 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

1 września 2019 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły egzamin zawodowy na mocy podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. W nowej formule egzaminu (w porównaniu do formuł z 2012 i 2017 r.) wprowadzono istotne zmiany. Główną zmianą jest to, że egzamin stał się obowiązkowy – każdy, kto do niego nie przystąpi, nie otrzyma świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru.

Do egzaminu zawodowego przystępują:

  • uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem;

  • uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych.

W związku z tym, że w poszczególnych placówkach, w których obowiązuje egzamin zawodowy, są różne terminy zakończenia semestru lub roku szkolnego, także terminy egzaminów są różne, ale zawsze ogłasza je Centralna Komisja Egzaminacyjna nie później niż pół roku przed planowanym terminem.

Aby przystąpić do egzaminu, uczeń musi złożyć deklarację. Obecnie jest to egzamin obowiązkowy, dlatego tylko laureaci i finaliści turniejów oraz olimpiad związanych z danym przedmiotem lub dziedziną wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu i na certyfikacie, który potwierdza kwalifikacje zawodowe, otrzymują najwyższy wynik.

Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana przy użyciu komputera. Ma formę testu składającego się z 40 pytań zamkniętych. Trwa ona 60 minut. Część praktyczna natomiast polega na wykonaniu zadania na stanowisku egzaminacyjnym. Jego efektem jest wyrób, dokumentacja lub usługa. Ta część trwa od 120 do 240 minut.

Aby zdać egzamin zawodowy, należy otrzymać co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej oraz 75% punktów z części praktycznej.