Matura

Matura to egzamin przeprowadzany w Polsce od 2005 r. w ramach reformy edukacji na mocy ustawy z dnia 7 września 1999 r. o systemie oświaty (wcześniej przeprowadzano egzamin dojrzałości, czyli tzw. starą maturę).

Egzamin maturalny zastąpił egzamin wstępny do szkół wyższych. Dzięki niemu można określić poziom wykształcenia ogólnego absolwentów w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Obecnie nie ma przepisów warunkujących konieczność zdawania matury – to absolwent szkoły ponadpodstawowej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do egzaminu.

Z jakich przedmiotów zdaje się maturę?

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Do przedmiotów obowiązkowych należą: język polski, matematyka (od 2010 r.), wybrany język obcy nowożytny, a w przypadku uczniów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej także ten określony język. Wszystkie przedmioty zdaje się w formie ustnej i pisemnej (wyjątkowo w 2022 r. część ustna nie będzie obowiązkowa).

Oprócz wymienionych przedmiotów obowiązkowych absolwent musi przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu (jednak nie więcej niż sześciu) z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Uczestnictwo w egzaminie nie jest obowiązkowe, to uczniowie sami zgłaszają chęć przystąpienia do matury za pomocą specjalnych deklaracji. Warto pamiętać o tym, że zdający przystępują do egzaminu w szkole, którą ukończyli, a za sam egzamin nie jest pobierana żadna opłata. Należy też mieć na uwadze, że laureaci i finaliści olimpiad dla szkół ponadgimnazjalnych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Jak warunki należy spełnić, aby zdać maturę?

W związku z tym, że w roku 2022 nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu, aby otrzymać świadectwo należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym też w części pisemnej (tutaj nie ma określonego progu zaliczenia).

W latach kolejnych warunki, na podstawie których zdaje się maturę, nie ulegną zmianie, z wyjątkiem tego, że wspomniane 30% punktów należy uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części ustnej oraz pisemnej.

Matura terminy

Egzamin maturalny jest przeprowadzany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w maju danego roku kalendarzowego. W wyjątkowych sytuacjach związanych z wypadkami losowymi lub zdrowotnymi absolwent może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, czyli w czerwcu.

Dokładne terminy ustala jednak dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza je nie później niż cztery miesiące przed egzaminem.

Świadectwo maturalne

Osoby, które zdały egzamin maturalny, otrzymują świadectwo dojrzałości i jego odpis wypełnione i wydrukowane nie przez szkołę, ale przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dokument ten zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych. Dzięki zaprezentowanym wynikom absolwent szkoły ponadpodstawowej może ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe.

Uczniowie zdający maturę mogą obecnie poznać wyniki także przez Internet na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.